0

มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับนักศึกษา (เพิ่มเติม)
ปีการศึกษา 2556(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ที่มีผลคะแนนการสอบ GAT-PAT
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ V-NET
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.


ดูรายละเอียดการรับสมัคร


ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ (วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ (วุฒิ ปวส.)

ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

ขอเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

 

มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับโครงการโควตารับตรง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2556(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ V-NET


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มัีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตารับตรงโดยใช้คะแนน O-NET
ประกาศรายชื่อผู้มัีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตารับตรงโดยใช้คะแนน V-NET
-สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6
ดูข้อมูลการสมัคร (วุฒิ ม.6)
เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ (วุฒิ ม.6)
-สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ดูข้อมูลการสมัคร (วุฒิ ปวช.)
เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ (วุฒิ ปวช.)

ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

ขอเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

 

มจพ. วิทยาเขตระยอง
เปิดโครงการโควตารับตรง ปีการศึกษา 2556
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)


เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการโควตารับตรง มจพ. วิทยาเขตระยอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตารับตรง มจพ. วิทยาเขตระยอง

ดูข้อมูลการรับสมัคร ==>สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวส.

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ
ขอเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ


การรับสมัครนักศึกษา โควตาเรียนดี (วิทยาเขตระยอง) เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง

เปิดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 7 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

หมายเหตุ 
โดยผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ
จากสถานศึกษาแล้วเท่านั้น

**ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โควตาเรียนดี มจพ. วิทยาเขตระยอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี มจพ. วิทยาเขตระยอง
ดูข้อมูลการรับสมัคร ==> สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6
ดูข้อมูลการรับสมัคร ==>
สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. และ ปวส.
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ==>สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ==>สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. และ ปวส.
(ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อจากสถานศึกษาแล้วเท่านั้น)
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

 

การรับสมัครนักศึกษา โควตาพื้นที่ (วิทยาเขตระยอง) เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง

เปิดรับสมัคร ระหว่าง
วันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

**ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัคร
ของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร


ดูข้อมูลการรับสมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2556 (มจพ.วิทยาเขตระยอง เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. และ ปวส.

ประกาศผลสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

 

การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/พื้นที่


เปิดรับสมัคร ระหว่าง
วันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

**ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัคร
ของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร


ดูข้อมูลการรับสมัคร
1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช.และ ปวส.
ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6
ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.
4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 และ ปวช.

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

 

 

@Copyright 2010 งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800