ข่าวการรับสมัคร

มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับนักศึกษา (เพิ่มเติม)
ปีการศึกษา 2556(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ที่มีผลคะแนนการสอบ GAT-PAT
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ V-NET
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.


ดูรายละเอียดการรับสมัคร
 

มจพ. เปิดรับนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ
ปีการศึกษา 2556
(มจพ. กรุงเทพฯ และ มจพ.ปราจีนบุรี)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2556
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ
O-NET/GAT/PAT
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับโครงการโควตารับตรง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2556(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ V-NET

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

มจพ. วิทยาเขตระยอง
เปิดโครงการโควตารับตรง ปีการศึกษา 2556
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)


เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
.... คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT หรือ โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา หรือโควตาเรียนดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ผ่านเคลียริงเฮาส์
พิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่าน (Clearing-house)(วันที่ 8 - 17 มีนาคม 2556)
การดำเนินการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรง
ผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
(ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาได้ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2556)

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการรับตรง
(สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 ดังนี้
1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ผู้สมัครที่จบ ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 ไม่น้อยกว่า 3.00

ดูรายละเอียด

ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษา มจพ.

ประกาศเพิ่มเติมข้อมูลการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
ประกาศเพิ่มเติมข้อมูลการรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ประกาศเพิ่มเติมจำนวนประกาศรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4/5 ปี

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการรับตรง
ใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ดูรายละเอียด

ขอเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4/5 ปี

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556
โครงการโควตาเรียนดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 7 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

รกำ
หมายเหตุ 
โดยผู้มีสิทธิสมัคร เข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกเสนอชื่อจากสถานศึกษาแล้วเท่านั้น

ดูรายละเอียด

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้าน
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์


ดูรายละเอียด

 


การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการรับตรง
ใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ดูรายละเอียด

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ
มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ปีการศึกษา 2556

ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
(เดิมเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556) สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ดูรายละเอียด

โควตาพื้นที่ วิทยาเขตระยอง

การรับโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา 2556 (มจพ.วิทยาเขตระยอง เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)


เปิดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ดูรายละเอียด

 

@Copyright 2010 งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800