การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร