โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์