โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส. (รอบที่ 1)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียนโครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส. (รอบที่ 1)
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียนโครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส.