โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส. (รอบที่ 1)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส. (รอบที่ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์