ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา Portfolio รอบ 1.2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบ 1.2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. รอบ 1.2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบ 1.2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน รอบ 1.2

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบ 1.2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี รอบ 1.2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร รอบ 1.2
โควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนในจังหวัดยะลา รอบ 1.2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา Portfolio
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา Portfolio (เพิ่มเติม)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เพิ่มเติม)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร/นครสวรรค์
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร/นครสวรรค์ (เพิ่มเติม)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (เพิ่มเติม)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโอลิมปิกวิชาการ

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566