โครงการความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์

ประกาศรายละเอียด กำหนดการต่างๆ
ประกาศรายละเอียด กำหนดการต่างๆ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562