โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส. (รอบที่ 1)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการโควตาพื้นที่ (รอบที่ 1) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน