ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

คลิ๊ก เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

**ข้อควรทราบในการสมัคร**

1. ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศรับสมัคร และตรวจสอบเงื่อนไขการสมัคร คุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ ก่อนทำการสมัคร

2. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร

คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร
คำแนะนำกรณีไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
==> ไม่ได้ชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน