ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร
คำแนะนำกรณีไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด คำแนะนำกรณีเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ไม่ได้
==> ไม่ได้ชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน ==> เข้าระบบรับสมัครออนไลน์ไม่ได้
  ==> ยอมรับเงื่อนไขแล้วไม่สามารถป้อนข้อมูลได้
     

 

 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3)
ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี
(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน
2-3 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.)
   
เลือกโครงการสมัคร :
เลือกโครงการสมัคร :
เลือกโครงการสมัคร :
     

**ข้อควรทราบในการสมัคร**

1. ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศรับสมัคร และตรวจสอบเงื่อนไขการสมัคร คุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ ก่อนทำการสมัคร

2. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร