ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ความสามารถทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
    โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2561
   
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ระดับปริญญาตรี 4 - 5 ปี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน 2 - 3 ปี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ระดับปริญญาโท ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆตามท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม และสอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
    โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2561
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
    โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
ประจำปีการศึกษา 2561 [วันที่สอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานให้ตรวจสอบ
ว่าคณะกำหนดให้สอบวันใด (วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 หรือวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561)
จากกำหนดสถานที่สอบที่แนบท้ายประกาศ]
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆตามท้ายประกาศของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์