ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
(เฉพาะคณะที่เข้าร่วมโครงการทดสอบเท่านั้น)
   มจพ.กรุงเทพมหานคร
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.5 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
   มจพ.ปราจีนบุรี
           1.1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ [เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSe)] ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
 
 ประกาศสถานที่สอบ โครงการสมทบพิเศษระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 3 ปีผู้สมัครคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สอบข้อเขียนที่ มจพ.ปราจีนบุรี สำหรับผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สอบข้อเขียนที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
 ประกาศสถานที่สอบ โครงการรับตรงสอบเขียน ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี)    
                 1.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
                 1.1.2 ระดับปริญญาตรี 5 ปี ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.2.1 โควตาพื้นที่ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.)
       1. โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่    
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี)(สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม    
                 1.2.1 โควตาพื้นที่ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก