ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3
  โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 3/1
(ผู้มีรายชื่อต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อปฏิบัติ กำหนดการต่างๆ และปฏิบัติตามที่คณะกำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้)
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 3/2
(ผู้มีรายชื่อต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อปฏิบัติ กำหนดการต่างๆ และปฏิบัติตามที่คณะกำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้)
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3
  โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 3/2
(ผู้มีรายชื่อต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้)
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 3/1
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการรับตรง 29 จังหวัด สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการรับตรงสอบข้อเขียน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และปวส. ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   
  โครงการโควตาพื้นที่/พื้นที่ภาคตะวันออก
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาพื้นที่/พื้นที่ภาคตะวันออก    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ (โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   
   
  โครงการโควตาเรียนดี
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม.6) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ปวช.) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BBR-สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BMS-การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก