ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  โครงการสมทบพิเศษ
(ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ตามท้ายประกาศของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์)
   
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560)
ดูประกาศรายชื่อ
คลิ๊ก
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 3 ปี    
           - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ดูประกาศรายชื่อ

คลิ๊ก
       
  โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET (โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ตามท้ายประกาศของ สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์)    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
           คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม    
           - สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           - สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (BMS) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           วิทยาลัยนานาชาติ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาปราจีนบุรี    
           คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       
  โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   
  โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
   ปริญญาตรี 4 ปี
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
           วิทยาลัยนานาชาติ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาปราจีนบุรี    
           คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ
คลิ๊ก
  (โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆตามท้ายประกาศของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์)    
   
  โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
   ปริญญาตรี 4 ปี
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
          1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       
  โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์) (โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆตามท้ายประกาศของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       
  โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT (โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆตามท้ายประกาศของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       
  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   
  โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.2 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.3 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี)    
                 1.3.1 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.3.2 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
           1.4 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.4.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.4.2 โควตาพื้นที่ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.4.3 โควตาพื้นที่ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.5.1 โควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.6 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.6.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.6.2 โควตาพื้นที่ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
           1.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.7.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.7.2 โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.8 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.8.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.8.2 โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.9 คณะบริหารธุรกิจ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.9.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.9.2 โควตาพื้นที่ 5 จังหวัด ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี)(สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
           1.2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม    
                 1.2.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.2.2 โควตาพื้นที่ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.2.3 โควตาพื้นที่ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.3.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.3.2 โควตาพื้นที่ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก